Reklamacja z tytułu gwarancji.


Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres gwarancji dla Produktów zależy od Produktu i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.

Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.Reklamacja z tytułu rękojmi.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie, poczty elektronicznej na adres: kontakt@rparms.pl lub pisemnie na adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Wierzbińska 58.

W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Wierzbińska 58.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.

W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem ? nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Produkt dodany do porównania